Csoportok

MI - Csigákcsiga csoport

Óvodapedagógusok:
Schweigert Andrea
Packy-Rónai Zsuzsanna ped. asszisztens

Dajka néni:
Bódis-Almáshegyi Beáta

 

Legfontosabb feladatunknak azt tekintjük, hogy egyszerűen, jól követhetően, pozitív nevelési mintát szolgáltassunk a gyermekeken keresztül a családoknak.

Szeretetkapcsolatot, elfogadást és tiszteletet építünk, gyermek - szülő - pedagógus között.

A kevés, de következetes szabályok bevezetése és megtartása gyermekeink lelki és testi biztonságát szolgálják.

A feloldó, együttérző humor állandó jelenléte biztosítja őket jóindulatunkról, arról, hogy elfogadjuk őket.

A szabad és irányított játékok által- melyek alaptevékenységek az óvodában - állandóan és folyamatosan fejlesztjük személyiségüket, gondolkodásukat, társas kapcsolataikat.

A lehető legteljesebb mértékben kihasználjuk a szabadban töltött idő lehetőségeit bármely időszakban és időjárási körülményben.

Éves feladattervünk meghatározói az évszakok, ezen belül az ünnepek hagyományrendszere.
Önállóságra neveléssel célunk: a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, ezen túl az iskolaérettség megszerzése.

Az egyéni ötleteket mintaként igyekszünk a gyermekcsoport elé tárni, így a kreativitásra ösztönözzük őket, megvalósítva ezzel az egyéni bánásmódot.

halacska csoport

Óvodapedagógusok:
Benczéné-Fliszár Georgina
Körmendiné Takács Zsuzsanna
Pintér Kinga

Dajka:
Dudukáné Varga Anita

 

A Halacska csoportban nagyon fontosnak tartjuk egymás elfogadását, egymás tiszteletét, szeretetét. Szeretnénk, ha mindenki biztonságban érezné magát, ennek érdekében törekszünk a harmonikus, szeretetteljes légkör kialakítására. A gyerekek bizalommal fordulhatnak a pedagógusok és társaik felé is, így sokkal eredményesebben érjük el a kitűzött célokat. Arra neveljük a gyerekeket, hogy mindig legyen egymáshoz egy kedves szavuk, mindenkinek jól esik olykor egy simogatás, egy ölelés.
A szabályok következetes betartatásával, a napirend fontosságával erősítjük a gyerekek biztonságérzetét. A csoport játékba integrált tanulással, tevékenykedtetéssel sajátítja el az új ismereteket, ehhez mindig igyekszünk eszközt, helyet, lehetőséget biztosítani.
Pozitív mintaadással, differenciált bánásmóddal, sokrétű élményszerzéssel segítünk a gyerekeknek elmélyíteni az óvodában szerzett tudást, felkészíteni őket az iskolakezdésre.

Célunk, hogy iskolaérett, magabiztos, kedves gyerekek „repüljenek ki” óvodánkból.

 

 

 

 

katica csoport

Óvodapedagógusok:
Valkó Istvánné
Németh Edit

Dajka:
Horváth Ildikó

 

Kiscsoporttól kezdve legfontosabb a nevelés - gondozás és erre igyekszünk építeni az elsajátítandó ismeretanyagot. A nevelés és tanulás követelményeit életkor szerint tervezzük, de a gyakorlati megvalósításkor egyéni fejlettség alapján differenciálunk.

Olyan egyszerű - az évek múlásával bővülő - szokás és szabályrendszert próbálunk rögzíteni, amik fontosak ahhoz, hogy az iskolában már csak a tanulásra kelljen figyelniük a gyerekeknek.
A játékot kezeljük a legfontosabb gyermeki tevékenységként. Játékban játszható- utánozható tartalmakhoz lehetőségeinkhez mérten minél több élményt, tapasztalatot igyekszünk biztosítani: séták, helyszíni foglalkozások keretében. Sokszínű, sokrétű tevékenységek teszik lehetővé, hogy minél sokoldalúbban fejlődjön a gyerekek személyisége.

A legalapvetőbb készségek, képességek alakításával - mozgás, gondolkodás, beszéd, kommunikáció, alkalmazkodás, tolerancia - érjük el, hogy iskolára kész legyen minden gyerek 6-7 éves korára.

A mesék, versek megszerettetése mellett gondot fordítunk szűkebb és tágabb környezetünk megismertetésére, az összefüggések megláttatására, önálló véleményalkotásra, a döntéshozó képesség alakítására.

Szívügyünknek tekintjük gyermekeink esztétikai érzékének fejlesztését, nagy hangsúlyt fektetünk a vizuális tevékenységekre, új vizuális technikák megismertetésére, elsajátítására.

 

 

 

maci csoport

Óvodapedagógusok:
Pólik Ramóna
Kelemen Annamária

Dajka:
Náray Mónika

 

A csoportunkba járó gyermekek játékba integrált tapasztalatszerzéssel, ismereteik játékban történő alkalmazásával érik el az iskolakezdéshez szükséges érettséget, fejlettséget.
Célunk, hogy a hozzánk járó gyerekek, megszerzett tudásukat alkalmazni is tudják. Az értelmi képességek fejlesztésén túl fontosnak tarjuk a gyerekek társas kapcsolatainak alakítását, az elfogadást, az egymásra figyelést, a segítségnyújtást, a pozitív érzelmi megnyilvánulások erősítését.

"Meg kell tanulnunk a gyermekek szemével látni és a fülével hallani, meg kell tanulnunk a gyermekek élményvilágának a szintjét beszélni. Meg kell tanulnunk mindenekelőtt azt, hogy ráálljunk a gyermek érzelmi hullámhosszára, megéljük emocionális történéseit, elfogadjuk vágyait, tiszteljük fantáziáját, s mindezzel elősegítjük a szabad kommunikációt, a nyitott személyiség kibontakozását. Ennek feltétele pedig nem kevesebb, mint a gyermekbe vetett bizalom, az iránta érzett felelősség, amelyből nyílt és derűs légkörben, ésszerű szabályok között, a gyermek felelőssége is kicsírázik." ( Mérei Ferenc)

Munkánk eredményessége szempontjából elengedhetetlennek tartjuk a családdal való jó kapcsolatot, az együttműködést, az együttnevelés fontosságának kiemelését, a közös felelősségvállalást.

A Maci csoportban:

  • a gyerekek nyugodt, vidám, szeretetteljes, kulturált légkörben nevelkednek
  •  a szülők szívesen és biztonságtudattal bízzák ránk gyermekeiket

Mivel nevelni, fejleszteni 0-7 éves kor között lehet a legjobban, ezért a legfontosabb feladatunk, hogy a ránk bízott gyermekek egészségesen, harmonikusan, boldogan éljék óvodai életüket.

Pedagógiai hitvallásunk szerint mély felelősséget érzünk a csoportunkba járó gyermekek neveléséért, fejlődéséért, a közösség alakulásáért és azért, hogy a gyermek a közösség erejére támaszkodva megvalósíthassa önmagát.

 

 

nyuszi csoport

Óvodapedagógusok:
Androsics Éva
Benke Eleonóra

Dajka néni:
Horváth Melinda

 

Vegyes életkorú csoportunkban arra törekszünk, hogy a gyermekek optimális fizikai, értelmi, érzelmi és szociális fejlődéséhez szükséges feltételeket napi szinten biztosítsuk.
Fontos számunkra, hogy érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkört teremtsünk a gyermekeknek a beszoktatástól az óvodás kor végéig.

A foglalkozások alkalmával és a szabad játék ideje alatt egyaránt kiemelt törekvésünk, hogy megéreztessük a gyerekekkel a szeretet, a megbecsülés, és a tisztelet érzését. A játékba integrált fejlesztések során fejlődik feladat- és szabálytudatuk, elsajátítják a közösségi élet szabályait, gyakorolják az egymáshoz való alkalmazkodást, fejlődik önállóságuk és verbális kifejezőkészségük. Helyes konfliktuskezelési módszereket tanulhatnak, javul kudarctűrésük és kitartóbbá válnak. Mindennapos munkánk során követendő mintát nyújtunk a gyerekeknek.

Törekszünk arra, hogy minél több közös élményhez jutassuk őket, ezért rendszeresen járunk színházba, bábszínházba és különféle gyermekeknek szóló előadásokra.

Kiemelten fontosnak tartjuk környező világunk tevékeny megismerését, a tapasztalati úton való ismeretelsajátítást. Sokat sétálunk, ha tehetjük, kirándulunk, múzeumba megyünk.
A környezet megismerése és a hagyományok ápolása szorosan egymásba fonódva valósul meg csoportunk életében, melyet a mesék, versek, énekek tesznek még színesebbé, élményszerűbbé.

Felgyorsult, teljesítményorientált világunkban az emberi kapcsolatok, az emberi értékek fontossága háttérbe szorult, ezért a nevelésre fektetve a hangsúlyt, azon keresztül készítjük fel a gyerekeket az iskolai életre.

 

 

suni csoport

Óvodapedagógusok:
Szirer Bernadett
Tóth Edit

Dajka:
Kovács Anikó

A legtöbb kisgyermek számára az intézményes nevelés első színtere az óvoda. Az anyától való elválás komoly próbatétel mind az édesanyák, mind a gyermekek számára.

Célunk, hogy minden gyermek vidáman, örömmel járjon óvodánkba, nyitottan forduljon minden új felé, bátran kommunikáljon, ismerje meg a játékok titkos világát. Egészséges, nyugodt, biztonságos, szeretetteljes családias légkörben nevelkedjen és formálódjon. Mind a pedagógusok, mind a pedagógusokat segítő szakemberek teljes szakmai tudásukkal arra törekednek, hogy a gyermekek egyéniségének figyelembevételével fejlődjön személyiségük, a gyermeki kíváncsiság motiválásával tapasztalati úton bővüljön ismeretük.

Első és legfontosabb, hogy a gyermek érezze, hogy az óvodában szeretik őt, biztonságban van. Az állandó napirend, az események pontos egymás utánisága záloga a biztonságérzetnek. A közös játékok további élményekhez juttatják, amelynek örömét szívesen éli át újra és újra. Nevelő munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a társas kapcsolatok építésére és ápolására. A szokás- és a szabályrend kialakításánál figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, azokat a fokozatosság elve alapján állítjuk össze.

Mivel az óvodás korú gyermek alapvető tevékenysége a játék, fokozott figyelemmel kísérjük gyermekink játéktevékenységét, sokféle eszközzel, élmények biztosításával, változatos módszerekkel segítjük fejlődésüket.

Fontosnak tartjuk, hogy megfelelő gyakorisággal vegyenek részt a gyermekek különféle mozgásos tevékenységben.

A mesék, versek, szervesen beépülnek mindennapjainkba, melyekkel a gyermekek értelmi és erkölcsi fejlődését, ill. pozitív személyiségjegyeik megalapozását segítjük.

 

 

 

madarbarat logo

zold ovoda logo

legszebb kert logo

Gyermekvilág Alapítvány

Óvodánkban Gyermekvilág néven Alapítvány működik hosszú idő óta.

Céljainak megfogalmazása lefedi és segíti az intézmény teljes feladatellátását.

Kiemelten kezeli a gyermekek életkörülményeinek, tevékenységeinek folyamatos javítását.

Alapítványunk vagyonát a személyjövedelem adó 1% - ának befizetésével, valamint a hagyományos őszi Szülők - Nevelők báli bevételéből gyarapítja.

Gyermekvilág Alapítvány adószáma: 19195702-1-14

Számlaszáma: OTP Bank 11743002-20081830

Letölthető dokumentumok

 

Alábbi dokumentumainkat megtekintheti és letöltheti a címükre klikkelve:MATE Kaposvári Campus RGB

MATE Kaposvári Campus, Gyakorló Óvoda • Cím: 7400 Kaposvár, Füredi u. 76-78.
telefon: 82/512-254 • 82/512-255 | e-mail: gyakorloovi [KUKAC] ke [PONT] hu

Adatvédelem

 

 

 

 

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.